สถานที่คลัง

ในประเทศไทยยูเอสที มีคลังสินค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการโลจิสติกส์ ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดชลบุรี โดยแต่ละคลังจะมีท่าเรือรองรับการขนส่งทางน้ำด้วย เพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการและประโยชน์ในด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพื่อพัก จัดเก็บ หรือ บรรจุ

Language