บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
อัตราค่าภาระใช้ท่าเรือ
ค่าภาระที่เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือต้องชำระเงินกับท่าเรือแหลมฉบัง
รายการ อัตราค่าบริการ
ค่าภาระเรือเข้าท่า 6 บาท / GRT
ค่าบริการเรือลากจูง 5,000 บาท / ชั่วโมง / ลำ
ค่าภาระที่เรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ มีดังนี้
รายการ อัตราค่าบริการ
ค่าภาระใช้ท่าของเรือ 7.50 บาท /100 GRT / ชั่วโมง
ค่าภาระใช้ท่าของสินค้า
สินค้าขาเข้า
ขนถ่ายข้างลำ ลงยานพาหนะทางบก หรือทางน้ำ 30 บาท / REVENUE TONE
- ค่าแรงงาน 20 บาท / REVENUE TONE
ขนถ่ายขึ้นท่าไปจนถึงที่เก็บสินค้า 40 บาท / REVENUE TONE
- ค่าแรงงาน 20 บาท / REVENUE TONE
สินค้าขาออก
ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ 500 บาท / ลำ / วัน
ค่าภาระทำความสะอาดท่า 300 บาท / ลำ / วัน
ค่าภาระและค่าบริการเรียกเก็บจากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก
รายการ อัตราค่าบริการ
ค่าภาระยกสินค้า
สินค้าขาเข้า
สินค้าขาออก
หมายเหตุ : ถ้าน้ำหนักสินค้าเกิน 20 ตัน ความยาวเกิน 12 เมตร, ความกว้างเกิน 2.5 เมตร ความสูงเกิน 3 เมตร ลูกค้าเป็นผู้มายกสินค้าเอง
ค่าภาระฝากสินค้า
รายการ อัตราค่าบริการ
สินค้าขาเข้า
เป็นค่าเก็บรักษาสินค้าทั่วไป ที่มิได้นำออกนอกเขตศุลกากร ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า 3 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่าย
เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้น เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตราดังนี้
- สินค้าทั่วไป
1 - 7 วัน 5 บาท
8 - 14 วัน 10 บาท
ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป 15 บาท
- ยานพาหนะ ที่ไม่บรรจุหีบห่อ
1 - 7 วัน 5 บาท
8 - 14 วัน 10 บาท
ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป 15 บาท
สินค้าขายทอดตลาด
ได้รับการยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า 3 วัน นับถัดจากวันที่กรมศุลกากรได้ขายทอดตลาด เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้นเรียกเก็บเป็นรายวันในอัตราค่าภาระฝากสินค้าขาเข้า
สินค้าขาออก
เป็นค่าเก็บรักษาสินค้าทั่วไปที่ยังมิได้บรรทุกลงเรือ หรือบรรจุเข้าตู้สินค้า LCL ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า 3 วัน นับถัดจากวันนำผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางบกหรือน้ำ เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้นเรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา 5 บาท / REVENUE TONE / วัน
ค่าเช่าใช้เครื่องมือยกขนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในเขตศุลกากรแหลมฉบัง
รายการ อัตราค่าบริการ
รถปั้นจั่นเคลื่อนที่
ขนาด 35 ตัน 1,500 บาท / คัน / ชั่วโมง
รถยก
ขนาด 5 ตัน (12,000 ปอนด์) 600 บาท / คัน / ชั่วโมง
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Language