Aawthai Warehouse Co., Ltd.
Berth Hire
ค่าภาระที่เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือต้องชำระเงินกับท่าเรือแหลมฉบัง
Title Rate
PORT DUES 6 Baht / GRT
ค่าบริการเรือลากจูง 5,000 Baht / Hour / Item
ค่าภาระที่เรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ มีดังนี้
Title Rate
BERTH HIRE 7.50 Baht /100 GRT / Hour
CARGO WHARFAGE
IMPORT CARGO
ขนถ่ายข้างลำ ลงยานพาหนะทางบก หรือทางน้ำ 30 Baht / REVENUE TONE
- ค่าแรงงาน 20 Baht / REVENUE TONE
ขนถ่ายขึ้นท่าไปจนถึงที่เก็บสินค้า 40 Baht / REVENUE TONE
- ค่าแรงงาน 20 Baht / REVENUE TONE
EXPORT CARGO
GARBAGE CHARGES 500 บาท / ลำ / วัน
QUAY CLEANING CHARGE 300 บาท / ลำ / วัน
ค่าภาระและค่าบริการเรียกเก็บจากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก
Title Rate
WHARF HANDLING CHARGE
IMPORT CARGO
EXPORT CARGO
หมายเหตุ : ถ้าน้ำหนักสินค้าเกิน 20 ตัน ความยาวเกิน 12 เมตร, ความกว้างเกิน 2.5 เมตร ความสูงเกิน 3 เมตร ลูกค้าเป็นผู้มายกสินค้าเอง
CARGO STORAGE
Title Rate
IMPORT CARGO
เป็นค่าเก็บรักษาสินค้าทั่วไป ที่มิได้นำออกนอกเขตศุลกากร ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า 3 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่าย
เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้น เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตราดังนี้
- สินค้าทั่วไป
1 - 7 Days 5 Baht
8 - 14 Day 10 Baht
ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป 15 Baht
- ยานพาหนะ ที่ไม่บรรจุหีบห่อ
1 - 7 Days 5 Baht
8 - 14 Day 10 Baht
ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป 15 Baht
AUCTION CARGO
ได้รับการยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า 3 วัน นับถัดจากวันที่กรมศุลกากรได้ขายทอดตลาด เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้นเรียกเก็บเป็นรายวันในอัตราค่าภาระฝากสินค้าขาเข้า
EXPORT CARGO
เป็นค่าเก็บรักษาสินค้าทั่วไปที่ยังมิได้บรรทุกลงเรือ หรือบรรจุเข้าตู้สินค้า LCL ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า 3 วัน นับถัดจากวันนำผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางบกหรือน้ำ เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้นเรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา 5 Baht / REVENUE TONE / Day
ค่าเช่าใช้เครื่องมือยกขนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในเขตศุลกากรแหลมฉบัง
Title Rate
MOBILE CRANE
ขนาด 35 ตัน 1,500 บาท / คัน / ชั่วโมง
FORK LIFT TRUCK
ขนาด 5 ตัน (12,000 ปอนด์) 600 บาท / คัน / ชั่วโมง
Remark : Price not include VAT.
Language