นโยบายคุณภาพ

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้ได้ มาตรฐานในระดับสากล และให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ดังนี้คือ

เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ใส่ใจในคุณภาพและบริการ
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า นโยบายดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติได้ต้องประกอบขึ้นจากหลายปัจจัยจึงกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

1. ปลูกฝังให้พนักงานของเราทุกคนมีจิตสำนึกในเรื่องระบบและคิดอย่างเป็นกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของงานอย่างดีที่สุด และดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000

2. ใส่ใจในคุณภาพและบริการ เป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของพนักงานทุกคน ที่จะต้องรักษาไว้รวมทั้งต้องทบทวนปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

3. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเอาใจใส่ในสวัสดิภาพของพนักงาน,คนงานและคุณภาพชีวิตของชุมชน

4. มีการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนิน กิจกรรมบรรลุตามนโยบายของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนทุก ๆ 6 เดือน

5. จัดให้มีการทบทวนนโยบายคุณภาพเพื่อความเหมะสมทุก ๆ 6 เดือน

นโยบายคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องศึกษาจากความพึงพอใจของลูกค้า, จากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน, จากการแก้ไขและป้องกัน และผลจากการประเมินระบบ นโยบายคุณภาพนี้ ขอให้เผยแพร่และถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจ โดยนำไปปฏิบัติและให้รักษานโยบายคุณภาพนี้ไว้ตลอดไป

  ( นายอำนวย กาญจนกำเนิด )
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2546

Language