คณะกรรมการของบริษัทฯ

นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
นางสาวอาริยา วัฒนา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอนุรัต ตียาภรณ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
นายโสภณ ถิระบัญชาศักดิ์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
นายจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
นายอำนวย กาญจนกำเนิด
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
Language