วิสัยทัศน์

UST เป็นผู้ให้บริการจัดการโลจิสติกส์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

UST เป็นบริษัทมหาชนที่ให้บริการด้านการขนถ่ายและเก็บสินค้า เพื่อการนำเข้า-ส่งออกที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจและความเชื่อถือ โดย

(ก) รับประกันคุณภาพบริการ ความปลอดภัย และตรงต่อเวลา
(ข) มีทีมงาน อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ
(ค) มีคลังสินค้ามาตรฐานและท่าเรือที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งหลายรูปแบบ (multimodal transportation)

Language