1. ตำแหน่งที่สมัคร
1. Position applied *
2. เงินเดือนที่ต้องการ
 
3. ชื่อ-นามสกุล
ไทย อังกฤษ เพศ ชาย หญิง
วันเดือนปีเกิด ( dd/mm/yy ) / / สัญชาติ ศาสนา
เลขประจำตัวประชาชน ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก ก.ก.
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
สถานะครอบครัว โสด สมรส หย่า หม้าย
ชื่อบิดา โทรศัพท์
ชื่อมารดา โทรศัพท์
จำนวนพี่น้อง(รวมตัวท่าน)
บุคคล/ญาติที่สามารถติดต่อได้ (ถ้ามี) โทรศัพท์
4. การรับราชการทหาร
 
YesNo
*พ้นภาระทางทหารด้วยเหตุ
เรียน รด.
จับสลาก
อื่น ๆ โปรดระบุ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับ สถาบัน คณะ-สาขา วุฒิที่ได้รับ คะแนนเฉลี่ย ปีที่เข้า ปีที่จบ
(MM/YY)
6. การฝึกงาน / ฝึกอบรม
ปี พ.ศ. ระยะเวลา บริษัท / หน่วยงาน งานที่ทำ
7. กิจกรรม / ชมรมระหว่างศึกษา
ชื่อกิจกรรม ตำแหน่ง / หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)
8. ประวัติการทำงานถึงปัจจุบัน
จาก
mm/yy
ถึง
mm/yy
ชื่อบริษัทฯ ตำแหน่ง เงินเดือนล่าสุด สาเหตุที่ออก
9. ความสามารถด้านภาษา
ภาษา อ่าน เขียน ฟัง พูด
 ภาษาอังกฤษ
10. ความสามารถด้านพิมพ์ดีด
  ไทย  คำต่อนาที อังกฤษ  คำต่อนาที
11. ความสามารถคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
 
12. ความสามารถพิเศษ
 
13. งานอดิเรก
 
14. โปรดบรรยายลักษณะ / อุปนิสัยของท่านโดยสังเขป
 
15. ความคาดหวังต่อบริษัทฯ
 
16. จุดมุ่งหมายในชีวิต
 
17. บอกชื่อผู้รับรอง (ที่ไม่ใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม)
ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ โทรศัพท์
18. ท่านเคยป่วยหนักในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่? ถ้าเคยโปรดให้รายละเอียด
 
YesNo
19. ข้อความเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ผู้สมัครประสงค์แจ้งให้ทราบ
 
20. รหัสยืนยัน
 
* ตัวเล็กตัวใหญ่มีผล
 

Language